Regulamin I Żeglarskiego
Pucharu Żuław 2023

I.                   
PODZIAŁ JACHTÓW, ZGŁOSZENIA

1.      W regatach I Żeglarskiego
Pucharu Żuław 2023 (ŻPŻ) jachty klasyfikowane będą w następujących klasach i
grupach:

a)      Optimist z podziałem na grupy
zaawansowania:

– Szkółka Żeglarska (grupa
„D”- debiutanci) – zawodnicy początkujący do 1 roku stażu żeglarskiego

– Zaawansowani (grupa „C”) –
zawodnicy sprawnie żeglujący na trasie regatowej

2.      Regatach przewidziany jest
podział startujących w grupie „C” na kategorie wiekowe do 9 lat i zawodnicy
starsi do 15lat.

3.      Organizatorzy poszczególnych
regat mogą włączać do programu start innych klas niezaliczanych do punktacji cyklu
ŻPŻ (np. Mariner, Laser, Omega, Open, Korsarz, ).

 

II.                 
UCZESTNICTWO

Możliwości uczestnictwa w regatach I
Żeglarskiego Pucharu Żuław w 2023 roku będą podporządkowane obowiązującym w
Polsce ograniczeniom w związku z sytuacją epidemiczną. W przypadku konieczności
dokonania zmian podyktowanych obostrzeniami epidemicznymi zostanie opublikowany
aneks do niniejszego regulaminu.

    

1.      Załoga jest dopuszczana do
startu w regatach na podstawie zgłoszenia do regat w czasie i miejscu
określonym w Zawiadomieniu o Regatach.

2.      Przypisanie do klasy lub
grupy zaawansowania nastąpi na podstawie wpisu sternika lub trenera w karcie
zgłoszeniowej do regat.

3.      Warunkiem startu młodzieży
poniżej 18 roku życia jest sprawowanie opieki przez trenera lub opiekuna wraz z
zabezpieczeniem ratowniczym podczas regat.

4.      Wszystkie łodzie trenerskie
muszą być zgłoszone do regat (akredytacja łodzi trenerskiej) i podporządkować
się poleceniom Sędziego Głównego regat w przypadku konieczności prowadzenia
akcji ratowniczej.

5.      W przypadku wycofania się z
wyścigu lub uczestnictwa w regatach sternik lub trener zobowiązany jest do
powiadomienia o tym fakcie Komisji Regatowej.

6.      Skład załogi w trakcie regat
nie może ulegać zmianie. W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, choroba)
Komisja Regatowa może wyrazić zgodę na zmianę załoganta.

 

III.               
PRZEPISY I REGULACJE

1.      I Żeglarski Puchar Żuław jest
cyklem regat, zgodnie z kalendarzem, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
Ramowy program regat dwudniowych:

Piątek 19:00 – 20:00 –
zgłoszenia internetowe,

Sobota 08:00-10:00
zgłoszenia, 11:00-16:00 wyścigi a po wyścigach poczęstunek,

Niedziela 10:00-15:00
wyścigi, 16:00 – zakończenie regat.

2.      W przypadku braku możliwości
przeprowadzenia regat zgodnie z pierwotnie planowanym terminem w związku ze
stanem epidemii, regaty zostaną przeniesione na termin rezerwowy lub zostaną
odwołane.

3.      Dopuszcza się ujęcie w
kalendarzu I ŻPŻ imprez towarzyszących nie wliczanych do klasyfikacji
generalnej.

4.      Organizator zobowiązany jest
do opublikowania Zawiadomienia o Regatach (ZoR) na minimum 2 tygodnie przed
terminem imprezy (zalecane 4 tygodnie).

5.      Regaty będą rozgrywane
zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, Zawiadomieniem o Regatach,
Instrukcją Żeglugi oraz niniejszym Regulaminem ŻPŻ.

6.      Minimalna ilość w danej
grupie startowej dla uznania ważności w regatach to 3 startujące łodzie, z
których każda ukończyła co najmniej 1 wyścig.

7.      Załogi jachtów startują na
własne ryzyko i odpowiedzialność. Zgłaszając się do regat sternik (lub opiekun
nieletniego) zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom
trzecim w trakcie regat.

8.      Sternik jachtu jest
odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie jachtu do regat, zgodność z
obowiązującymi przepisami klasowymi oraz za jego wyposażenie w odpowiednie
środki ratunkowe.

9.      Zaleca się ubezpieczenie sternika
od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca się wykupienie w Polskim Związku
Żeglarskim licencji zawodnika, sportowej lub amatorskiej.

10.  Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu, poniesione lub
wyrządzone przez uczestnika przed, w trakcie lub po zakończeniu regat.

11.  Kwalifikacja do grup
zaawansowania w klasie Optimist następuje na podstawie wniosku trenera podczas wstępnego
zgłoszenia do regat. Każdy trener może zgłosić do Komisji Regatowej wniosek o
zmianę grupy z początkującej („D – Debiutanci”) na zaawansowaną („C”) przez
zawodnika innego klubu w przypadku stwierdzenia, że poziom wyszkolenia
zawodnika kwalifikuje go do grupy wyższej. Zmiana grup następuje za
porozumieniem zainteresowanych stron od następnej imprezy cyklu regat. W
przypadku braku porozumienia stron decyzja zostanie podjęta na zebraniu
trenerów ekip. W grupie początkującej D – Debiutanci mogą startować zawodnicy w
wieku do 10 lat włącznie. Zawodnicy, którzy ukończyli 11 rok muszą startować w
grupie C – zaawansowanej.

 

Komentarz: Trenerzy podczas zgłaszania zawodników klasy Optimist do
grup winni kierować się zasadą „Fair play”. Intencją podziału na grupy jest zapewnienie
uczciwej konkurencji, dobrej zabawy i satysfakcji z udziału zgodnie z poziomem
wyszkolenia. Zawodnicy kiedykolwiek sklasyfikowani w ŻPŻ lub ŻPK w gr. „C” lub
w rankingu gr.B PSKO nie mogą startować w gr. „Debiutanci”. Również zawodnik, który
wystartował w ubiegłorocznej edycji w gr. „D” musi być zgłoszony do gr. „C” aby
być sklasyfikowanym w całym cyklu ŻPŻ lub ŻPK.

 

 

 

IV.              
KLASYFIKACJA CYKLU ŻPŻ

1.      W regatach zaliczanych do ŻPŻ
prowadzona będzie klasyfikacja w klasie Optimist „C” z podziałem na kategorie
wiekowe do 9 lat i zawodnicy starsi do 15lat.

2.      Za zajęte miejsce w regatach
sternik jachtu sklasyfikowanego w danych regatach, będzie otrzymywał punkty wg
zasady: 1 miejsce 1 pkt., 2 miejsce 2 pkt., 3 miejsce 3 pkt., itd… . Wygrywa
zawodnik, który zdobędzie najmniejszą ilość pkt. Zawodnik, który nie ukończył
ani jednego wyścigu nie jest klasyfikowany i nie uzyskuje punktów.

3.      Do końcowej klasyfikacji I Żeglarskiego
Pucharu Żuław 2023 i wyłonienia zwycięzców w każdej kategorii wiekowej,
przyjmuje się sumę punktów uzyskanych przez sternika, w poszczególnych startach
w regatach cyklu ŻPŻ 2023 z odrzuceniem najgorszego wyniku. W przypadku
nierozegrania regat z jakichkolwiek przyczyn ilość imprez liczonych do
klasyfikacji cyklu będzie przebiegać według zasady: 4 rozegrane – 3 liczone, 3
rozegrane – 2 liczone, 2 rozegrane – 2 liczone, 1 rozegrane – 1 liczona.  

4.      W przypadku remisów decyduje
ilość lepszych miejsc. Gdy dalej nie przynosi to rozstrzygnięcia decyduje lepsze
miejsce w ostatnich regatach cyklu dla danego remisu.

 

V.                
TYTUŁY, NAGRODY CYKLU REGAT
ŻPŻ

1.      Zwycięzca danej kategorii
wiekowej, otrzymuje tytuł Mistrza I Żeglarskiego Pucharu Żuław, zdobywca
drugiego miejsca – tytuł Wicemistrza I Żeglarskiego Pucharu Żuław, zdobywca
trzeciego miejsca – tytuł Drugiego Wicemistrza I Żeglarskiego Pucharu Żuław.

2.      Nagroda w klasyfikacji klubów
zostanie przyznana pomorskiemu klubowi, który zgromadzi największą ilość
punktów. Za każdego startującego i sklasyfikowanego zawodnika w konkurencjach młodzieżowych
w każdych regatach cyklu ŻPŻ klubowi będzie przyznawany 1 pkt.

 

  

Załącznik nr 1

 

Cedry Wielkie 30.04.2023

 

Kalendarz I Żeglarskiego Pucharu Żuław 2023

 

L.p.

Termin

Miejsce

Nazwa wydarzenia

Startujące klasy

Organizator

  1.        
 

Kwiecień

2023

 

Zapowiedź wydarzeń I ŻPŻ

 

zeglarski.info

  2.        
 

6-7            maj          2023

Błotnik

Puchar Wójta Cedry Wielkie

Optimist gr. „D” i „C”, Mariner

PoZŻ,
PFS, GKM,

Gmina
Cedry

Wielkie,
ŻOKiS

  3.        
 

 10-11 czerwiec 2023

Marina

Sobieszewo

Regaty o trójząb

Neptuna

Optimist gr. D i C

PoZŻ, PFS, GKŻ

  4.        
 

22-23     lipiec      2023

Marina
Suchacz

Puchar Jachtklubu Elbląg

Optimist gr. D i C,

Laser Pico

Jachtklub Elbląg,

Marina Suchacz

  5.        
 

19-20
sierpień 2023

Port Tolkmicko

Puchar UKS Tolkmicko

Optimist gr. D i C,

ILCA4

UKS
Tolkmicko,

Miasto i
Gmina

Tolkmicko

  6.        
 

18
październik 2023

Cedry
Wielkie

Mała Gala Żeglarska Podsumowanie I
ŻPŻ

Wszyscy

 PFS, PoZŻ, Gmina

Cedry
Wielkie,

ŻOKiS,
GKM

 

Zestawienie regat klasyfikacji generalnej VIII ŻPK dla
poszczególnych klas

 

21-22.05. 2022

04-05. 06. 2022

16-17.07. 2022

06-07. 08. 2022

Błotnik

Gdańsk

Suchacz

Tolkmicko

Optimist „D”

X

X

X

X

Optimist “C”

X

X

X

X